KUSHTET E PËRDORIMIT

Këto Kushte dhe shtojcat e tjera të bashkëngjitura në këto Kushte, përcaktojnë termet dhe kushtet e përgjithshme, të cilat rregullojnë përdorimin e uebfaqes www.gjirafa50.com/www.gjirafamall.com si dhe blerjen e produkteve të vendosura në të (tash e tutje referuar si: “Gjirafa” ose “Platforma”, dhe në momentin e pranimit të tyre, trajtohen si kontratë e lidhur në mes të: Gjirafa, Inc., – Dega në Kosovë “Gjirafa”) Prishtinë, Magjistralja Prishtinë-Ferizaj kilometri i 6-të, me numër të regjistrimit të biznesit 810840307; dhe Juve si përdorues, në bazë të të të dhënave të ofruara në momentin e regjistrimit tuaj në platformë (“Përdoruesi”). Këto Kushte të Përdorimit janë të vlefshme nga data e lidhjes së Kontratës – sipas Nenit 1 të kësaj Kontrate.

Ju faleminderit që keni zgjedhur të përdorni platformat e Gjirafa Inc., shërbimet dhe produktet tona të tjera, ku në tërësi do t’i referohemi si “Shërbimet”.

Ne i kemi hartuar këto Kushte ashtu që të njoftoheni me dispozitat të cilat definojnë marrëdhënien tonë me ju, në aspektin juridik. Edhe pse jemi munduar këto Kushte të jenë sa më të kuptueshme, në të do të hasni edhe terme ligjore. Arsyeja e përdorimit të tyre është shkaku se tërësia e tyre krijon marrëdhënie kontraktuese në mes juve si Përdorues dhe Gjirafa. Për këtë arsye, kërkojmë nga ju që t’i lexoni me kujdes dhe të kërkoni këshilla profesionale nëse e shihni të nevojshme dhe arsyeshme.

Pranimi i kushteve përfundimisht konsiderohet se krijon Kontratë në mes juve si përdorues dhe Gjirafa.

Gjirafa në kuadër të aktiviteteve të saj operon edhe me brendet “GjirafaMall” dhe “Gjirafa50”, të cilat kanë për qëllim që konsumatorëve të Gjirafa të ju ofrojnë mundësi të blerjes së produkteve të ndryshme përmes platformës online GjirafaMall.com dhe Gjirafa50.com, nën kushtet e përcaktuara në këtë këto Kushte, respektivisht në këtë Kontratë dhe çfarëdo kushte shtesë të nxjerra nga Gjirafa.

Në kuadër të shërbimeve të saj Gjirafa do të ofroj platformën e avancuar online për të gjithë përdoruesit e interesuar, e cila përmban një gamë të gjerë të produkteve të cilat ofrohen nga kompani të ndryshme por edhe vetë Gjirafa, ose nga palë të treta të kontraktuara nga Gjirafa, të dhëna të plota për produktet e ofruara, vlerësime të produkteve, fotografi dhe detaje tjera të rëndësishme që kanë për qëllim t’i ofrojnë konsumatorëve të Gjirafa një pasqyrë të plotë të produkteve për të cilat kanë interes të bëjnë blerjen (tash e tutje referuar si: “Produktet”)

Platforma është treg elektronik online, ku Përdoruesit do të kenë mundësi që të gjitha produktet e ofruara t’i blejnë online dhe dërgesa të bëhet në vendin e kërkuar, nën kushtet e përcaktuara në këto Kushte.

Këto Kushte përcaktojnë edhe rregullat mbi privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me Ligjin NR. 06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale, të datës 25 shkurt 2019, si ligj i aplikueshëm në Republikën e Kosovës.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti nënkupton pranim të plotë dhe pa rezerva të Kushteve të cilat janë aplikuar në tërë përmbajtjen e kësaj faqe.

Në rast se Përdoruesi i internetit nuk është dakord me ndonjë pjesë të këtyre Kushteve, Përdoruesi duhet të dalë menjëherë nga kjo faqe interneti dhe të mos bëjë asnjë përdorim të mëtejshëm të saj.

Nëse vazhdoni më tutje, ju si Përdorues e pranoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar pa kushte Kushtet e Përdorimit dhe të bien dakord me detyrimet e përcaktuara në këto kushte.

1. Lidhja e Kontratës

Kontrata në mes të Gjirafës dhe Konsumatorit lidhet përmes Platformës www.gjirafamall.com. Vendosja e produkteve tona në Platformë përbënë një ofertë e cila i drejtohet konsumatorëve, me qëllim të lidhjes së Kontratës së Shitjes në Distancë.

Për të lidhur këtë Kontratë, Konsumatori duhet që të shtojë produktin apo produktet e përzgjedhura në Shportën e Produkteve (tash e tutje referuar si: “Shporta”) dhe të procesoj deri në fund porosinë e saj/tij. Produktet në Shportë si dhe të dhënat e vendosura mund të ndryshohen para vendosjes së porosisë tuaj, përmes opsioneve të ofruara në Platformë. Pas vendosjes së produkteve në Shportë, Konsumatori duhet të plotësojë rubrikat e Adresës, Transportit dhe Pagesës.

Pas dhënies së Konfirmimit përfundimtar për ekzekutimin e Porosisë, Kontrata në mes të Konsumatorit dhe Gjirafës konsiderohet e lidhur. Konsumatori domosdoshmërisht duhet që të pranojë këto Kushte të Përdorimit për të vendosur porosinë dhe për t’u konsideruar Kontrata si e lidhur, në të kundërtën, Konsumatori nuk do të mund të bëjë porosinë e tij.

2. Liferimi apo dorëzimi i produkteve

Produktet liferohen/dorëzohen nga Gjirafa te Konsumatori sipas disponueshmërisë së produkteve të përcaktuara në platformë. Qëllimi është që Gjirafa të liferojë/dorëzojë produktet në afatin më të shpejtë të mundshëm, përveç rasteve të blerjes së produkteve me volum të madh dhe që kërkojnë montim nga ekipet e specializuara.

Si rregull, produkti do t’i liferohet/dorëzohet Konsumatorit nga palët e treta që Gjirafa bashkëpunon me to (kompani postare) apo mund te zgjedh opsionin për të marrë produktin direkt në showroom te Gjirafa. Përjashtimisht, në raste të caktuara, kur kemi të bëjmë me produkte me vëllim dhe/ose peshë të madhe, liferimi do të bëhet nga Ofruesi.

Nëse Konsumatori nuk gjendet në vendin e dakorduar për të marrë porosinë, Gjirafa do të tentojë që të kontaktojë Konsumatorin përsëri, brenda një afati prej tre (3) ditësh për të bërë dorëzimin e produktit. Nëse Konsumatori përsëri nuk do të gjendet në adresën e dhënë për dorëzim, Gjirafa do ta kthejë produktin në depo, dhe porosia do të refuzohet.

3. Çmimi dhe Pagesa

Çmimi i produkteve është ai i cili është i vendosur pranë produktit të listuar në Platformë. Edhe pse Gjirafa provon që t’i shmangë të gjitha gabimet potenciale në çmimet e produkteve, gabime të caktuara mund të ndodhin në kohë të ndryshme. Nëse Gjirafa zbulon se çmimi i një produkti është vendosur në mënyrë të gabuar, ne do të ju informojmë sa më shpejtë që të jetë e mundur dhe do t’ju ofrohet mundësia për të konfirmuar produktin me çmimin real të tij apo që ta anuloni porosinë tuaj. Nëse do të jetë e pamundur që të ju kontaktojmë, porosia do të konsiderohet e anuluar, kurse pagesa juaj do të rimbursohet plotësisht, në të njëjtën mënyrë siç është ekzekutuar nga ju. Gjirafa nuk është e detyruar që ta sigurojë produktin, me çmimin e vendosur gabimisht, nëse ai çmim është vendosur në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme në mënyrë të gabuar.

Pagesa mund të bëhet në çfarëdo mënyre të përcaktuar nga Gjirafa në Platformë, përfshirë pagesën me kredit kartelë, transfer bankar, pagesë me para të gatshme, POS etj. Në rastin kur Konsumatori kërkon që pagesa të bëhet me kredit kartelë, Konsumatori autorizon Gjirafa në mënyrë shprehimore të ngarkojë kredit kartelën e tij me vlerën e plotë të produktit dhe shpenzimet e liferimit, kurdo që aplikohen. Siguria e të dhënave të kartelës garantohet nga procesuesi i pagesës - Banka përkatëse përmes faqes së të cilës procesohet pagesa me kartelë. Në asnjë moment të dhënat e kartelës tuaj nuk janë në dispozicion në sistemin tonë. Gjirafa nuk mund të mbahet në asnjë rast përgjegjëse për keqpërdorimin e kredit kartelës nga palët e treta.

Çmimet në Platformën tonë përfshijnë Tatimin në Vlerën e Shtuar (“TVSH”), por nuk përfshijnë taksa dhe tarifa të tjera, si tarifa e dërguesit/postës. Çmimet e produkteve tona mund të ndryshojnë kohë pas kohe, por Konsumatori nuk mund të ngarkohet me çmim tjetër nga ai i shfaqur në Platformë, nëse çmimi ka ndryshuar pas pranimit të Konfirmimit të porosisë, të dërguar nga ana jonë.

Në rastet e pagesave përmes kartave apo llogarive bankare, vonesa në ekzekutim apo mos-ekzekutimi i pagesës nga banka apo institucioni financiar në të cilën keni llogari bankare apo kredit/debit kartelën e të cilës e keni në posedim, nuk mund t’i atribuohet Gjirafës, nëse vonesa në dorëzimin e porosisë ka ardhur si pasojë e vonesës në ekzekutimin e pagesës.

4. E drejta e tërheqjes nga Kontrata

Konsumatori ka të drejtë që të tërhiqet nga Kontrata, pa dhënë ndonjë arsye dhe pa kosto shtesë (në rast se produkti nuk është hapur nga Konsumatori), brenda afatit prej 14 ditësh nga dita në të cilën konsumatori, ose një palë e tretë, e ndryshme nga korrieri, e përcaktuar nga ju zotëron fizikisht mallin, ose në rast të shumë mallrave me një porosi por të dorëzuar veçmas, pas 14 ditësh nga dita në të cilën ju, ose një palë e tretë, e ndryshme nga korrieri, e përcaktuar nga ju zotëron fizikisht mallin e fundit të porositur me një porosi.

TËRHEQJA NGA KONTRATA BRENDA AFATIT 14 DITOR, PA OBLIGIME FINANCIARE PËR KONSUMATORIN, MUND TË BËHET VETËM NËSE KONSUMATORI :

a) NUK KA HAPUR MBËSHTJELLËSIN (NËNKUPTON, LARGIMIN E MBËSHTJELLËSIT, MBROJTËS TË XHAMIT P.SH SMARTPHONE, TV, LAPTOP, TABLETË, ETJ.)
b) NUK KA HAPUR PAKETIMIN (NËNKUPTON MOS HAPJEN E PAKETIMIT ORIGJINAL ME TË CILIN VJEN PRODUKTI, PRA HAPJA E PAKETIMIT, PAKOS, MBËSHTJELLËSIT APO ÇFARËDO FORME TJETËR TË AMBALAZHIMIT QË KA PRODUKTI ORIGJINAL)

PRA, KUSHT QË KONSUMATORI MUND TË TËRHIQET NGA KONTRATA BRENDA AFATIT 14 DITOR, PA OBLIGIME FINANCIARE NDAJ GJIRAFËS, NGA DITA E PRANIMIT, ËSHTË QË PRODUKTI NUK DUHET NË ASNJË MËNYRË:

A) TË JETË HAPUR NGA KONSUMATORI.
B) TË JETË PËRDORUR NGA KONSUMATORI.

KONSUMATORI PAJTOHET SE NË RAST SE AMBALAZHI I PRODUKTIT, PAKETIMI, MBËSHTJELLËSI APO ÇFARËDO FORME TJETËR E PAKETIMIT TË PRODUKTIT HAPET, KONSUMATORI ME RASTIN E TËRHEQJES NGA KONTRATA DO TË DETYROHET T’I PAGUJ GJIRAFËS SHUMËN DERI NË 50% TË ÇMIMIT TË KONTRAKTUAR TË PRODUKTIT.

Periudha e tërheqjes do të skadojë pas 14 ditësh nga dita në të cilën ju, ose një palë e tretë, e ndryshme nga korrieri, e përcaktuar nga ju zotëron fizikisht mallin, ose në rast të shumë mallrave me një porosi por të dorëzuar veçmas, pas 14 ditësh nga dita në të cilën ju, ose një palë e tretë, e ndryshme nga korrieri, e përcaktuar nga ju zotëron fizikisht mallin e fundit të porositur me një porosi.

E drejta e tërheqjes nga Kontrata mund të ushtrohet përmes kthimit të mallrave fizikisht në premisat e Gjirafa, në adresën Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km i 6-të. Për të kthyer një produkt në Gjirafa, duhet të bëni kërkesën për kthim online përmes llogarisë suaj në Gjirafa (llogarisë prej së cilës keni bërë porosinë). Pas procesimit të kërkesës për kthim do të kontaktoheni nga stafi i Gjirafës dhe do të informoheni në lidhje me detajet e kthimit. Në rastin kur kërkesa juaj për kthim është aprovuar nga stafi i Gjirafës ju mund të bëni gati produktin për ta kthyer përsëri në Gjirafa. Produkti duhet të paketohet në mënyre të sigurt për t’u mbrojtur nga dëmtimi, dhe të jetë në gjendje të gatshme dhe të duhur për t’u transportuar. Produkti duhet të jetë me paketim origjinal dhe me të gjitha pjesët përcjellëse.

Ju mund ta ktheni produktin personalisht në zyret tona ose përmes ndonjë kompanie postare që ju dëshironi

Pas skadimit të afatit 14 ditor, Konsumatori nuk mund të tërhiqet nga Kontrata sipas paragrafit të parë të kësaj dispozite.

Ju nuk do të keni të drejtë të tërhiqeni nga Kontrata kur bëhet fjalë për dorëzimin e ndonjë prej Produkteve të mëposhtme:

(i)   Furnizimet me mallra të bëra sipas specifikimeve të konsumatorit apo të personalizuara në mënyrë të qartë;
(ii)  CD/ DVD me muzikë pa mbështjellësin e tyre origjinal;
(iii) Furnizimet me mallra të mbyllura të cilat nuk janë të përshtatshme për kthim për shkak të mbrojtjes së shëndetit apo për arsye të higjienës dhe të cilat janë hapur pas dërgimit, duke përfshirë kategorinë Kozmetikë (shembuj por pa u kufizuar në: parfume, shampo, serume, losione hidratuese e të gjitha produktet e tjera të përfshira në kategorinë kozmetikë); Mallrat të cilat pas dërgimit, sipas natyrës së tyre, janë të përziera në mënyrë të pandashme me artikujt tjerë;
(iv)  Furnizimet me audio regjistrime të vulosura apo me video regjistrime të vulosura apo me softuer kompjuterik të vulosur (shembull por pa u kufizuar në: licensa për Microsoft Office) të cilëve iu është hequr vula pas dërgimit;
(v)   Furnizimet me mallra që rrezikohen të prishen apo të skadojnë shpejtë;
(vi)  Furnizimet me pije alkoolike, çmimi i të cilave është pajtuar në kohën e lidhjes së kontratës së shitblerjes, dërgimi i të cilave mund të bëhet vetëm pas tridhjetë (30) ditësh dhe vlera aktuale e të cilave varet nga luhatjet në treg të cilat nuk mund të kontrollohen nga tregtari;

E drejta juaj për të anuluar Kontratën pa obligime financiare ndaj Gjirafes do të zbatohet ekskluzivisht për produktet që janë kthyer në të njëjtën gjendje në të cilën i keni marrë ato.

Në çdo rast, duhet të dërgoni produktin që do të kthehet së bashku me dëftesën që keni marrë kur u dorëzua produkti. Ju do të gjeni një përmbledhje për ushtrimin e kësaj të drejtë për anulim kur të merrni porosinë.

Në rast se Konsumatori ka hapur produktin, në çfarëdo lloj mënyre, duke ndryshuar kështu automatikisht çmimin e produktit në treg, i njëjti detyrohet që me rastin e tërheqjes nga Kontrata, brenda afatit 14 ditor, obligohet t’i pagujë Gjirafës shumën deri ne 50% të çmimit të kontraktuar/blerë të produktit.

5. E drejta e ankesës

Konsumatori ka të drejtë të parashtrojë ankesë ndaj tregtarit nga i cili është blerë produkti, në rast të moskonformiteteve të produktit dhe të kontratës, në lidhje me çështjet e garantuara, për shkak të blerjes, si dhe arsyeve të tjera të ngjashme, në pajtim me Ligjin për Mbrojten e Konsumatorit. Blerja mund të krijohet mbi bazën e faturës për blerjen e produktit, kontratës së shitjes dhe kartën e garancisë ose në mënyrë tjetër përkatëse. Ankesa paraqitet përmes email adresës drejtuar Gjirafa dhe atë në email adresën [email protected] apo [email protected] dhe përmes postës në adresën e Gjirafa (Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km i 6-të)

6. Mbrojtja e posaçme për të miturit

Pijet alkoolike dhe produktet e duhanit mund t’u shiten vetëm personave mbi moshën 18 vjeç. Sipas dispozitave ligjore ndalohet shitja e tyre për persona më të rinjë sesa mosha 18 vjeçare.

7. Produktet me të meta të dukshme dhe të meta të fshehta

Konsumatorët janë të detyruar që menjëherë të verifikojnë dhe kontrollojnë produktet e dorëzuara ose të marrura për korrektësinë, plotësinë dhe dëmtimin e mundshëm. Produkti nuk duhet të ketë asnjë të metë fizike ose juridike dhe i njëjti duhet të jetë i gatshëm për shitje te konsumatori.

Pas pranimit fizik të produktit nga Konsumatori, nëse i njejti sheh se produkti përmbanë të meta, duhet të organizoj kthimin e produktit te Gjirafa për ta zëvendësuar me produkt pa të meta.

Në njoftimin mbi ekzistimin e të metës së sendit, konsumatori ka për detyrë ta përshkruajë të metën hollësisht. Gjatë kësaj periudhe kohore konsumatori duhet të ruajë produktin në gjendjen në të cilën është dorëzuar dhe nuk mund ta përdorë atë.

Të metat mund të jenë të dukshme, pra ato të cilat vërehen me shikim/observim, dhe të meta të fshehura, pra të metat që me shikim të rëndomtë apo të zakonshëm nuk mund të vërehen nga blerësi.

Konsumatori ka për detyrë që sendin e pranuar ta shikojë, dhe për të metat e dukshme ta lajmërojë Gjirafën në afat prej tetë (8) ditësh prej ditës kur ka zbuluar të metën. Ndërsa, kur pas marrjes së sendit nga konsumatori shihet se sendi ka ndonjë të metë e cila nuk ka mundur të zbulohet me shikim të rëndomtë me rastin e marrjes së sendit (e meta e fshehtë), konsumatori është i detyruar me kërcënim të humbjes së të drejtës, që për atë të metë të lajmërojë Gjirafën në afat prej tetë (8) ditësh duke llogaritur prej ditës kur e ka zbuluar të metën. Gjirafa në asnjë rast nuk përgjigjiet për të metat e fshehta të cilat shfaqen pasi të kalojnë gjashtë (6) muajve nga dorëzimi i sendit.

Kur për shkak të ndonjë të mete janë bërë riparime të sendit, dërgimi i sendit tjetër, zëvendësimi e të ngjashme afatet fillojnë të rrjedhin që nga dorëzimi i sendit të riparuar, dorëzimi i sendit tjetër, zëvendësimi i pjesëve e të ngjashme.

Në rastet kur kontrollimi i produktit bëhet në prani të të dy palëve, pra në Showroom dhe jo në shitjet në distancë, konsumatori është i detyruar që vërejtjet e veta për të metat e dukshme t’ia komunikojë Gjirafës menjëherë, përndryshe e humb të drejtën e zëvendësimit, kompensimit dhe riparimit mbi bazën e produktit me të meta.

Çështja e kthimit të produktit me të meta nuk ka të bëjë me çështje të garancionit të cilat trajtohen ndaras në këto kushte.

Gjirafa nuk përgjigjet për të meta në qoftë se:
a) sendi nuk ka veçoritë e duhura për përdorimin e tij të rregullt ose për qarkullim;
b) në qoftë se sendi nuk ka veçori dhe karakteristika të cilat janë kontraktuar shprehimisht ose heshtazi, përkatësisht që janë caktuar.

Mospërgjegjësia e Gjirafës, vjen në shprehje në qoftë se blerësi në momentin e lidhjes së kontratës ishte në dijeni për këto të meta sikur në pikën a) dhe b), ose ato të meta nuk kanë mund të jenë të panjohura për atë.

Në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi, e meta materiale e parëndësishme nuk merret parasysh.

8. Kthimi i produkteve që nuk janë në konformitet

Nëse mendoni se në momentin e dorëzimit produkti nuk është konform specifikave të paraqitura në Platformë dhe siç përcaktohet në Kontratë, duhet të na kontaktoni menjëherë duke plotësuar formularin tonë të kontaktit me detajet e produktit dhe dëmin apo moskonformitetin e produktit. Ju duhet ta ktheni produktin në adresën e treguar në dëftesën që merrni kur dorëzohet produkti, ose t\'ia jepni atë dërguesit/postës së kontraktuar që ta dërgoj në vendin e dakorduar të dorëzimit.

Ne do të shqyrtojmë me kujdes produktin e kthyer dhe do t\'ju njoftojmë me postë elektronike brenda një periudhe të arsyeshme nëse produkti mund të riparohet, zëvendësohet ose nëse keni të drejtë për rimbursim.

Konsumatori mund të kërkojë nga Gjirafa, fillimisht të riparojë mallrat ose mund t’i kërkojë Gjirafës t’i zëvendësojë ato, në cilindo rast pa pagesë, përveç rasteve kur kjo është e pamundur ose jo-proporcionale. Një riparim do të konsiderohet si jo-proporcional nëse imponon kosto mbi Gjirafën, që në krahasim me rregullimin alternativ është i paarsyeshëm, duke marr parasysh:

a) vlerën të cilën do ta kishin mallrat nëse nuk do të kishte mungesë të konformitetit;
b) rëndësinë e mungesës së konformitetit; dhe
c) nëse rregullimi alternativ mund të përfundohet pa ndonjë vështirësi domethënëse për konsumatorin.

Çfarëdo riparimi ose zëvendësimi do të përfundohet brenda një kohe të arsyeshme dhe pa ndonjë shqetësim të konsiderueshëm për konsumatorin, duke pasur parasysh natyrën e mallrave dhe qëllimin për të cilin konsumatori ka kërkuar mallrat. Në rast se produkti nuk është në konformitet me kontratën, dhe i njëjti ka garancion, afati i riparimit të produktit do të përcaktohet me garancion.

Nëse konfirmohet një defekt ose dëmtim në produktet e kthyera, ne do të bëjmë rimbursim të plotë, përfshirë tarifat që keni pësuar për dorëzimin dhe kthimin. Rimbursimi gjithmonë do të paguhet duke përdorur të njëjtën mjet pagese që keni përdorur për të paguar për blerjen tuaj.

Konsumatori nuk ka të drejtë të anulojë kontratën nëse mungesa e konformitetit është e vogël.

Të gjitha të drejtat e njohura në legjislacionin aktual do të mbrohen, në çdo rast.

9. Garancia e Produktit

Gjirafa ofron Garanci për produkte të caktuara të cilat blihen nga Ju në cilësinë e Konsumatorit. Të gjitha produktet që paraqiten nga Gjirafa se kanë garancion, e kanë të shënuar qartazi në platformë kohëzgjatjen e garancionit, e cila llogaritet nga dita e pranimit të produktit nga Konsumatori. Fletëgarancia do të lëshohet në momentin e përgatitjes së porosisë/produktit dhe nuk paragjykon të drejtat e palëve nga Neni 5 i kësaj Kontrate.

Gjirafa do të zëvendësoj produktin e konsumatorit, kur riparimi i të njejtit është i pamundshëm ose merr më gjatë se 30 ditë pune nga momenti i pranimit në depo të Gjirafa. Në rastin kur produkti në garancion nuk mund të riparohet ose zëvendësohet, Gjirafa do ta rimbursoj Klientin në vlerën e plotë të produktit.

Nëse afati i Garancisë ka skaduar, Gjirafa do të refuzojë kërkesën tuaj për riparimin e produktit, zëvendësimin e tij apo kthimin e të hollave.

10. Kalimi i rrezikut të produkteve

Nga momenti i dorëzimit të produktit nga Gjirafa apo kontraktorët e saj, te Konsumatori, ky i fundit do të bartë rrezikun e dëmtimit dhe/apo prishjes së produktit dhe përgjegjësia është tërësisht e tij.

11. E drejta e pronësisë intelektuale

Ju e pranoni dhe jeni dakord që të gjitha të drejtat e autorit, markat tregtare të regjistruara dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale për të gjitha materialet ose përmbajtjet e dhëna si pjesë e faqes në internet, na përkasin ne në çdo kohë ose atyre që na kanë dhënë licensën për përdorimin e tyre. Ju mund të përdorni materialin në fjalë vetëm në masën që ne ose licencuesit e përdorimit autorizojmë shprehimisht. Kjo nuk ju pengon të përdorni këtë faqe interneti në masën e nevojshme për të kopjuar informacionin për porosinë tuaj ose detajet e kontaktit.

12. Kushtet e përdorimit të Gift Cards

Kushtet në vazhdim aplikohen gjatë blerjes të Gift Cards përmes platformës www.gjirafamall.com. Duke blerë, pranuar, apo përdorur një Gift Card, ju pajtoheni me këto kushte në emrin tuaj dhe çdo kujt që blen apo pranon/përdor Gift Card përmes llogarisë tuaj në platformën GjirafaMall.

Gift Cards në GjirafaMall lëshohen nga Gjirafa Inc, Dega në Kosovë, në mënyrë elektronike përmes platformës www.gjirafamall.com. Këto Gift Cards mund të blihen, pranohen, apo përdoren vetëm për produktet e ofruara në platformën GjirafaMall, nga GjirafaMall apo partnerët në GjirafaMall, përmes llogarisë tuaj të krijuar në Gjirafa.

Produktet e blera me Gift Card i nënshtrohen kushteve të përgjithshme të blerjes në GjirafaMall, si çdo produkt tjetër i blerë përmes platformës GjirafaMall. Në rast të kthimit të produktit të blerë me Gift Card, vlera e produktit nuk kthehet në bilancin e Gift Card, mirëpo mbetet kredi në Gjirafa për shfrytëzim nga blerësi për porositë e radhës në GjirafaMall. Ju nuk mund të përdorni Gift Card për të blerë një Gift Card tjetër.

Gift Card në tërësi apo pjesa e mbetur e vlerës nuk mund të shkëmbehet në para të gatshme, mirëpo, Gjirafa do të pranoj kthimin e Gift Card në afat prej 15 ditësh, me kusht që Gift Card të mos jetë përdorur ende. Vlera e paguar për Gift Card do të rimbursohet me të njejtën metodë të pagesës që është përdorur për blerjen e saj.

Nëse vlera e produktit e tejkalon vlerën totale të Gift Card, ju mund të paguani diferencën me njëren nga mënyrat e pagesës të ofruara në platformën e GjirafaMall, të cilat rregullohen në kuadër të kushteve të blerjes dhe përdorimit.

Gift Card në GjirafaMall kanë një afat të përcaktuar të vlefshmërisë prej 12 muajsh dhe përdorimi i tyre kufizohet nga ky afat, ku brenda këtij afati mund të përdoret disa herë deri në shfytëzimin e shumës totale. Pas skadimit të këtij afati, nuk mund të kërkohet apo ripërtërihet ndonjë bilanc i mbetur dhe i papërdorur në Gift Card.

13. Lidhjet me faqe të tjera

Nëse faqja jonë e internetit përmban lidhje me faqet e internetit të tjera dhe materiale të palëve të treta, lidhjet e përmendura janë dhënë vetëm për qëllime informacioni dhe ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen e atyre faqeve të internetit ose materialeve. Prandaj, ne nuk do të pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë dëmtim ose dëm që rrjedh nga përdorimi i tyre.

14. Komunikimi në mes palëve kontraktuese

Të gjitha njoftimet në lidhje me këto Kushte duhet të bëhen me shkrim dhe t’i dërgohen palës tjetër duke përdorur informatat kontaktuese të përcaktuara në kontratë, ose informatat kontaktuese të zëvendësimit të dërguara përmes njoftimit me shkrim. Palës mund t’i dërgohen njoftimet përmes postës elektronike (e-mail), dhe dërgesat përmes e-mailit gjithmonë kanë prioritet.

Kontaktimi me Gjirafa do të bëhet me personat përgjegjës varësisht nga fushat e ndryshme dhe atë:

Fusha e
Bashkepunimit
Kontakti
Gjirafa aboutgjirafa.com
Gjirafa50 [email protected]
GjirafaMall [email protected]

15. Forca Madhore

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për ndonjë mosrespektim ose vonesë në përmbushje të ndonjë prej detyrimeve që ne marrim sipas Kontratës kur shkaktohen nga ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm (“Forcë madhore”).

Forca Madhore do të përfshijë çdo veprim, ngjarje, dështim për të ushtruar, mosveprim ose aksident që është përtej kontrollit tonë të arsyeshëm, duke përfshirë, ndër të tjera, sa vijon:

(i)   Grevë, bllokim apo forma të tjera proteste;
(ii)  Trazira civile, revolta, pushtim, sulm terrorist ose kërcënim terrorist, lufta (e shpallur ose jo) ose kërcënim apo përgatitje për luftë;
(iii) Zjarri, shpërthimi, stuhia, përmbytja, tërmeti, kolapsi, epidemia ose ndonjë fatkeqësi tjetër natyrore;
(iv)  Pamundësia për të përdorur trenat, anijet, avionët, transportin me mjete motorike ose mjete të tjera të transportit, publike ose private;
(v)   Pamundësia për të përdorur sisteme telekomunikuese publike ose private;
(vi)  Aktet, dekretet, legjislacioni, rregulloret ose kufizimet e çdo qeverie ose autoriteti publik;
(vii) Grevë, mosfunksionim ose aksident në transportin në det ose lumenj, transportin postar ose çdo lloj transporti tjetër;

Detyrimet tona që rrjedhin nga Kontratat pezullohen gjatë periudhës që Forca Madhore është në fuqi dhe ne do të na jepet një zgjatje e periudhës për përmbushjen e këtyre detyrimeve në një kohë të barabartë me kohëzgjatjen e situatës së Forcës Madhore. Ne do të sigurojmë të gjitha burimet e arsyeshme për t\'i dhënë fund situatës së Forcës Madhore ose për të gjetur një zgjidhje që na mundëson të përmbushim detyrimet tona në bazë të Kontratës, pavarësisht situatës së Forcës Madhore.

16. Ndryshimi i Kushteve të Përdorimit

Ne kemi të drejtë t\'i rishikojmë dhe ndryshojmë këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë. Ju jeni subjekt ndaj politikave dhe Kushteve në fuqi në momentin kur përdorni këtë faqe interneti ose kur bëni ndonjë porosi, përveç nëse ne, bazuar në ligj ose vendim të subjekteve qeveritare, duhet të bëjmë ndryshime në mënyrë retroaktive në politikat e përmendura, Kushtet ose Politikën e Privatësisë. Në këtë rast, ndryshimet e mundshme do të ndikojnë gjithashtu në porositë e bëra më parë nga ju.

17. Legjislacioni i aplikueshëm dhe zgjidhja e kontesteve

Për të gjitha çështjet juridike të cilat nuk janë të përfshira në këto terma të përgjithshëm, do të aplikohet Ligji Nr. 06/L-034 Për mbrojtjen e Konsumatorit dhe Ligji Nr. 04/L-077 për Marrëdhënie e Detyrimeve.

Në rast se një apo më shumë nene të kësaj kontrate janë të pavlefshme, joligjore apo të pazbatueshme, nenet e tjera do të qëndrojnë në fuqi dhe neni/et e pavlefshme, joligjore dhe të pazbatueshme do të zëvendësohen.

Për zgjidhjen e kontesteve që dalin nga kjo Kontratë, ku palë kontrakuese është Gjirafa dhe personi juridik, kompetente është Gjykata Komerciale e Kosovës.

18. Gjuha e kuptueshme

Konform dispozitave ligjore në fuqi, gjuha e përdorur në këto terme dhe kushte të përgjithshme është Gjuha Shqipe, si njëra ndër gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. Në rast se konsumatori nuk e kupton gjuhën shqipe, në çdo rast ka të drejtë të kërkojë nga tregtari që kontrata e hartuar t’i ofrohet atij në gjuhë të kuptueshme, me kusht që gjuha përbënë një nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës.

19. Tërësia e Kontratës

Këto kushte dhe çdo dokument i referuar në të përbëjnë Kontratën e plotë midis Palëve kontraktuese në lidhje me qëllimin e së njëjtës, duke zëvendësuar çdo pakt, marrëveshje ose premtim të mëparshëm të bërë midis Palëve me gojë ose me shkrim, apo me veprime konkludente.

Palët pranojnë që ne kemi rënë dakord të hyjmë në Kontratë pa u varur në ndonjë deklaratë ose premtim të bërë nga Pala tjetër, ose që mund të kishte rezultuar nga ndonjë deklaratë ose dokument në negociatat midis dy Palëve para kësaj Kontrate, përveç atyre të përmendura shprehimisht në këto Kushte. Asnjë Palë nuk do të ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me ndonjë deklaratë të pavërtetë të bërë nga Pala tjetër, me gojë ose me shkrim, përpara datës së Kontratës (përveç nëse deklarata e pavërtetë në fjalë është bërë me qëllim mashtrimi). I vetmi veprim që mund të ndërmerret nga Pala tjetër do të jetë për shkak të shkeljes së kontratës në përputhje me dispozitat e këtyre Kushteve.

Këto kushte tregtare hyjnë në fuqi më datën 05/04/2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Vazhdo blerjen